LƯU Ý
Để kết quả tốt nhất, vui lòng tắt tính năng chặn pop-up.
Tên truy cập: Forgot?
Mật khẩu: Forgot?
Đăng ký
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát
 

 

<div align="justify" "="" style="margin-top: 0px; padding-top: 10px; padding-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68);">Điều 1: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính (cơ bản và cộng thêm) và dịch vụ chuyển phát được quy định cụ thể như sau:

1. Trường hợp vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn:
a) Đối với dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát trong nước: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu là bốn (04) lần cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng.
b) Đối với dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát quốc tế: Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu 14 USD/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 100 gram, phần lẻ được tính bằng 100 gram) cộng với hoàn trả lại cước của từng loại dịch vụ đã sử dụng.
c) Ngoài quy định tại điểm b khoản 1 điều này, việc bồi thường đối với dịch vụ bưu chính quốc tế do Bưu chính Việt Nam cung cấp phải tuân theo các nguyên tắc về bồi thường trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập hoặc các thỏa thuận song phương giữa Bưu chính Việt Nam và Bưu chính các nước khác.

2. Trường hợp vật gửi bị hư hại hoặc mất mát một phần: Mức bồi thường được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà bưu gửi/vật gửi đó được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi/vật gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.

3. Đối với dịch vụ khai giá, dịch vụ có bảo hiểm hoặc dịch vụ do người sử dụng và doanh nghiệp tự thỏa thuận, việc bồi thường thiệt hại tuân theo các quy định riêng do doanh nghiệp quy định hoặc tuân theo các thỏa thuận.

 
Điều 2. Bưu chính Việt Nam và các doanh nghiệp chuyển phát có trách nhiệm xây dựng và công bố công khai mức bồi thường thiệt hại đối với từng loại dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã quy định tại điều 1 và thực hiện việc bồi thường theo mức bồi thường đã công bố.

 

 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Bưu chính Việt Nam và các doanh nghiệp chuyển phát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.